Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden lees je hoe De Helende Weg met jou omgaat. Wat je kunt verwachten, maar ook wat er van jou verwacht wordt. Voor de leesbaarheid word jij als Cliënt of Cursist aangesproken met ‘je’, ‘jij’ en ‘jou’. Wellicht heb je een werkgever die mogelijk maakt dat je bij mij een traject of de jaartraining volgt. Hij of zij wordt weergegeven met ‘Opdrachtgever’. Waar ‘ik’ en ‘mijn’ staat spreekt De Helende Weg.

Benamingen

Opdrachtgever: diegene die aan De Helende Weg de opdracht geeft; jijzelf of bijvoorbeeld je werkgever.
Cliënt/cursist: de persoon die deelneemt aan een 1 op 1 sessie of een groepsactiviteit.

Contact en bereikbaarheid

Wanneer je een vraag stelt per e-mail, voicemail of app, krijg je meestal binnen twee tot drie werkdagen antwoord en uiterlijk binnen een week. Dit geldt niet voor vakantieperiodes en feestdagen.

Aard van de dienstverlening

Alle diensten van De Helende Weg zijn inspanningsverbintenissen, gericht op bewustwording, inzicht, ervaring en verandering van patronen. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. De Helende Weg kan geen garantie geven voor succes en/of het behalen van doelen.

Informatieverstrekking

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dien je vooraf aan De Helende Weg te verstrekken. Denk hierbij aan persoonlijke omstandigheden, medicijn- en alcoholgebruik, eerdere (psychologische) behandelingen, diagnoses en andere relevante gegevens.

Annulering van therapie

Wanneer je niet op een afspraak kunt komen, dien je dat minimaal 48 uur of twee werkdagen voor de afspraak door te geven.

Wanneer je minder dan 48 uur of twee werkdagen van tevoren afzegt of niet verschijnt op een afspraak, worden de kosten voor die afspraak in rekening gebracht.

Indien je besluit het traject voortijdig te stoppen, dan is restitutie niet mogelijk.

Annulering van de jaartraining

Binnen veertien dagen na je inschrijving mag je kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren. Daarna ben je annulerings- en administratiekosten van € 100,- verschuldigd.

 • Wanneer je annuleert binnen vier weken voor aanvang van de jaartraining, ben je 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.
 • Wanneer je annuleert binnen twee weken voor aanvang ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Annuleren doe je per e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.

Wanneer De Helende Weg, bij onvoldoende aanmeldingen, besluit de jaartraining te annuleren, ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag binnen twee weken teruggestort.

Planning van de jaartraining

De Helende Weg heeft het recht de data en/of tijden van een workshop of opleiding te wijzigen.

Wanneer de jaartraining tussentijds onderbroken moet worden, zal ik mijn best doen om de jaartraining te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

Intellectueel eigendom

Op door De Helende Weg verstrekte cursusmaterialen zit copyright. Je mag alleen iets kopiëren indien je toestemming hebt gekregen.

Wanneer ergens een Creative Commons (CC) licentie vermeld staat, heb je voor dat deel toestemming onder voorwaarde van de betreffende CC licentieregel.

Betalingen

Bij  een therapietraject ontvang je na de eerste sessie de factuur voor het gehele traject. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, ontvang je na afloop van de laatste sessie een handgemaakte factuur met de data van de sessies erop. Deze factuur kun je inleveren bij je verzekering.
Bij inschrijving voor de jaartraining ontvang je de factuur vooraf.
Wanneer je een factuur ontvangt van De Helende Weg dien je die binnen 21 dagen te betalen.
Indien je niet tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

Wachtlijst

Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht.

Ethiek en klachten

De Helende Weg is aanspreekbaar op menswaardig en ethisch handelen.

 1. Wanneer je niet tevreden bent over een dienst, meld je dit binnen veertiendagen per e-mail of schriftelijk aan De Helende Weg. We gaan dan samen kijken hoe jouw klacht verholpen kan worden.
  2. Indien je ontevreden bent over de afhandeling van jouw klacht door De Helende Weg, kan je je schriftelijk richten tot de Stichting Complementaire Gezondheidszorg (SCAG), waaraan ik verbonden ben.
  3. Wanneer voorgaande niet het gewenste resultaat geeft kun je je wenden tot Beroepsvereniging NVPA te Uden.
  4. Wanneer bovenstaande niet tot het gewenste resultaat leidt kun je je wenden tot Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Op alle diensten van De Helende Weg is als eerste de klachtenregeling van SCAG van toepassing, als tweede de klachtenregeling van de NVPA en als derde stichting Tuchtrecht.

Klachten worden binnen vier weken behandeld. Wanneer er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, word je hiervan binnen deze vier weken hiervan op de hoogte gebracht. Daarbij wordt het uitstel toegelicht en wordt er een indicatie gegeven wanneer een beoordeling gegeven kan worden.

Het oordeel van de klachten- en/of geschillencommissie is voor jou en mij bindend en eventuele consequenties worden door De Helende Weg snel afgehandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Een klacht en de wijze van afhandeling wordt beveiligd en digitaal twee jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

De Helende Weg is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt en/of Opdrachtgever:

 • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand.
 • doordat De Helende Weg is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking).
 • door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, workshop of opleiding.

Indien De Helende Weg wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van De Helende Weg geen rechten ontlenen.

Vindplaats

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website https://www.dehelendeweg.com.

Privacy

Hoe ik omga met dat wat ik over jou te weten kom, staat beschreven in het privacybeleid van De Helende Weg.